Utapy Pty Ltd (“wij”, “wij”, of “onze”) beheert de huidige website (de “Service”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u heeft met betrekking tot deze gegevens.

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn via de huidige website

Definities
Service
Service is de huidige website beheerd door Utapy Pty Ltd

Persoonlijke Gegevens
Persoonlijke Gegevens betekent gegevens over een levend individu die kan worden geïdentificeerd uit deze gegevens (of uit deze en andere informatie, hetzij in ons bezit of waarschijnlijk in ons bezit komen).

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes data die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder
Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of in samenwerking met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensverwerker van uw Persoonsgegevens.

Gegevensverwerkers (of dienstverleners)
Onder Gegevensverwerker (of Dienstverlener) wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Dienstverleners om uw gegevens effectiever te verwerken.

Betrokkene (of Gebruiker)
Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Dienst en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van informatie
Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te verstrekken en te verbeteren.

Soorten Verzamelde Gegevens
Persoonlijke Gegevens
Tijdens het gebruik van onze Service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
Cookies en Gebruiksgegevens
Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enige, of alle, van deze communicatie van ons door het volgen van de afmeldlink of instructies in elke e-mail die wij sturen of door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens
Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres van uw computer (bijv. IP adres), browser type, browser versie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina’s doorbrengt, unieke apparaat identificatoren en andere diagnostische gegevens.

Tracking Cookies Gegevens
Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Tracking technologieën die ook gebruikt worden zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige gedeelten van onze Service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te laten werken.
Voorkeur Cookies. Wij gebruiken Voorkeur Cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
Beveiligingscookies. Wij gebruiken Beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.
Advertentiecookies. Advertentiecookies worden gebruikt om u advertenties aan te bieden die relevant kunnen zijn voor u en uw interesses.

Gebruik van Gegevens
Utapy Pty Ltd gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

Om onze Service te leveren en te onderhouden
Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan onze Service
Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u ervoor kiest dit te doen
Om klantenondersteuning te bieden
Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen, zodat wij onze Service kunnen verbeteren
Om het gebruik van onze Service te monitoren
Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u reeds hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen
Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)
Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), is de juridische grondslag van Utapy Pty Ltd voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens die in dit privacybeleid worden beschreven, afhankelijk van de persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

Utapy Pty Ltdkan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

Wij een contract met u moeten uitvoeren
U ons toestemming heeft gegeven om dit te doen
De verwerking in ons gerechtvaardigd belang is en dit niet door uw rechten teniet wordt gedaan
Om te voldoen aan de wet
Bewaring van Gegevens
Utapy Pty Ltdzal uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidslijnen af te dwingen.

Utapy Pty Ltdzal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van gegevens
Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Indien u zich buiten Bulgarije bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, gelieve er dan rekening mee te houden dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Bulgarije overdragen en daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie betekent dat u akkoord gaat met deze overdracht.

Utapy Pty Ltdzal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en geen overdracht van uw Persoonsgegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er afdoende controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens
Zakelijke Transactie
Indien Utapy Pty Ltdis betrokken bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander Privacybeleid.

Wettelijke vereisten
Utapy Pty Ltdmay kan uw Persoonsgegevens openbaren in de oprechte overtuiging dat een dergelijke handeling nodig is om:

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om de rechten of eigendom van Utapy Pty Ltd te beschermen en te verdedigen
Om mogelijk wangedrag in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen
Om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid
Beveiliging van gegevens
De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw rechten inzake gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Utapy Pty Ltdaimt redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Indien u wenst te weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en indien u wenst dat deze uit onze systemen verwijderd worden, gelieve ons te contacteren.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

Het recht op toegang, bijwerking of verwijdering van de informatie die wij over u hebben. Wanneer mogelijk gemaakt, kunt u toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens, deze bijwerken of verzoeken deze te verwijderen, direct binnen uw accountinstellingen. Als u niet in staat bent om deze acties zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn.

Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
Het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de gegevens die wij over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat.
Het recht om uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer Utapy Pty Ltd op uw toestemming heeft vertrouwd om uw persoonlijke informatie te verwerken.

Merk op dat wij u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren alvorens op dergelijke verzoeken in te gaan.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners
Wij kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze Service mogelijk te maken (“Service Providers”), om de Service namens ons te verlenen, om Service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor enig ander doel.

Analytics
Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u de webpagina over de privacyvoorwaarden van Google bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Adverteren
Wij kunnen gebruik maken van derde partij Dienstverleners om advertenties aan u te tonen om te helpen bij het ondersteunen en onderhouden van onze Service.

Google AdSense DoubleClick Cookie
Google, als een externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op onze Service weer te geven. Google’s gebruik van de DoubleClick cookie stelt haar en haar partners in staat om advertenties aan onze gebruikers aan te bieden op basis van hun bezoek aan onze Service of andere websites op het internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van het DoubleClick Cookie voor op interesses gebaseerde advertenties door een bezoek te brengen aan de Google Ads Settings webpagina: http://www.google.com/ads/preferences/

Gedrags remarketing
Utapy Pty Ltd maakt gebruik van remarketingdiensten om op websites van derden reclame voor u te maken nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe verkopers gebruiken cookies om u te informeren, te optimaliseren en advertenties aan te bieden op basis van uw vorige bezoeken aan onze Service.

Google AdWords
Google AdWords remarketing service wordt aangeboden door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en de Google Display Network-advertenties aanpassen door de pagina met Google Ads-instellingen te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads. Google raadt ook aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – voor uw webbrowser te installeren. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens door Google Analytics worden verzameld en gebruikt. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u de webpagina over de privacyvoorwaarden van Google bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook
De remarketingdienst van Facebook wordt aangeboden door Facebook Inc. U kunt meer te weten komen over op interesses gebaseerde reclame van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Om u af te melden voor op interesses gebaseerde reclame van Facebook volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsbeginselen voor online gedragsadvertenties die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden bij Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of u afmelden via de instellingen van uw mobiele apparaat. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook kunt u het gegevensbeleid van Facebook raadplegen: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Koppelingen naar andere sites
Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen
Onze Service is niet gericht op personen onder de leeftijd van 18 jaar (“Kinderen”).

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Indien u een ouder of voogd bent en u bent ervan op de hoogte dat uw Kinderen ons Persoonlijke Gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij er achter komen dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bij te werken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.